Ruim 13 000 bomen voor Roeselaarse bedrijvenparken

Ook op bedrijventerreinen is er ruimte voor groene en veerkrachtige beplanting. Zo worden deze week 6.867 heesters en hoogstambomen aangeplant op het bedrijvenpark Ovenhoek D. Tijdens het eerste plantseizoen van dit jaar werden al 6.358 exemplaren aangeplant op het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek. Met ruim 13.000 bomen extra zijn deze Roeselaarse bedrijvenparken een belangrijke troef om de ambitie van RSL Boomt waar te maken, met name het planten van 100.000 extra bomen in Roeselare tegen 2025.

Ruimte om te ondernemen wordt efficiënt ingezet om economische activiteiten uit te oefenen, maar biedt daarnaast ook mogelijkheden voor het bevorderen en in stand houden van de biodiversiteit: met een grotere soortendiversiteit bij beplantingen, meer ‘wilde’ groenruimte, meer nestmogelijkheden voor

dieren, …

“Uitgangspunt bij de ontwikkeling is om een meerwaarde te creëren voor de volledige omgeving”, zegt schepen voor natuur en bos, Michèle Hostekint.

 

“Als voortrekker in transities staat WVI mee aan het roer bij de overgang naar een klimaatbestendige leefomgeving”, getuigt Kris Declercq, burgemeester en voorzitter van WVI. “Bedrijventerreinen vormen hierbij belangrijke schakels om groenstructuren te behouden, te realiseren en te verbinden. Harde bestemmingen kunnen zo deel uitmaken van een fijnmazig groenblauw netwerk binnen de ruimere omgeving. Een mooi voorbeeld is Ovenhoek D dat wordt omgeven door een groene bufferzone die varieert van 30 tot 50 meter. Zo wordt de woonkorrel langs de Roeselarestraat visueel afgeschermd, en fungeert een volgroeid groenscherm ook als geluidsbarrière.”

 

De groene bufferzone bestaat uit streekeigen bomen en struiken. De hoogstambomen (waaronder essen, esdoorns, eiken, zwarte els en haagbeuk) worden los ingeplant met een ondergroei van streekeigen struiken (waaronder haagbeuk, hazelaar, meidoorn en sleedoorn). Na het aanplanten hebben jonge planten tijd nodig om in de groei te geraken. Zo kan na enkele jaren volop genoten worden van het groenscherm.

 

“Net zoals andere recentere bedrijventerreinen van WVI zal ook Ovenhoek D een voorbeeld vormen van performant terreinbeheer”, besluit Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Deze groene bufferzone wordt niet mee verkocht aan de (aanpalende) bedrijven, maar (toekomstige) bedrijven dragen bij in de kosten van het onderhoud. De groenzones worden collectief onderhouden. Dit collectief groenonderhoud is een onderdeel van het WVI terreinbeheer. Ook de signalisatie nemen we voor onze rekening en we zorgen voor een uniforme look. Enkel zo kunnen we de kwaliteit van de ruimte en waardevastheid van het bedrijventerrein en de instandhouding van de bufferzone naar de omwonenden garanderen.”

  • Medium square cbs michele hostekint

    Michèle Hostekint

    Schepen van Natuur en Bos, Wonen, Klimaat & Duurzaamheid, Gezondheids- & Armoedebeleid, Diversiteit & Gelijke Kansen en Integratie
    Botermarkt 2 - 051 26 21 04
    michele.hostekint@roeselare.be

Contact informatie

Stad Roeselare
Departement Communicatie
Botermarkt 2
8800 Roeselare