Bekendmaking Stadsdichter van Roeselare

 “Geen Rodenbachjaar zonder stadsdichter. Dichters van Vlaanderen en Nederland, welkom in Roeselare. De junior stadsdichter ingesteld sinds 2016 blijft behouden maar voortaan heeft deze stad van Rodenbach ook officieel een volwassen versie.”

Schepen Dirk Lievens

Edward Hoornaert is stadsdichter van Roeselare

 

De dichter Edward Hoornaert woont in Roeselare en heeft al een stevig parcours in de poëziewereld. Hij publiceerde in verschillende literaire tijdschriften en gedichten van zijn hand verschenen in diverse bloemlezingen. Hij is bezieler van het dichterscollectief Obsidiaan, zetelt in de redactie van het online poëziemagazine Roer en is initiatiefnemer van het vrij podium Roes! Beroepshalve is hij leraar Romaanse talen in Oostende. Hij heeft daarnaast een taalbureau dat individuele taaltrainingen aanbiedt. In zijn vrije tijd is hij actief als dichter en betrokken bij tal van poëzie-initiatieven.

 

Hij is de geknipte man om dit stadsdichterschap een nieuwe invulling te geven dat talent en een breed publiek met een netwerk van dichters verbindt. Zijn poëtisch talent en zijn verbinding met het dichterscollectief van Obsidiaan zijn indicaties dat hij dit nieuw type stadsdichterschap in Roeselare kan ontwikkelen.

 

Deze nieuwe stadsdichter wordt ondersteund in zijn opdracht als stadsdichter door Obsidiaan, een literaire vereniging én dichterscollectief dat zowel het poëzienetwerk rond de stadsdichter verder uitbouwt als de stadsdichter begeleidt bij zijn creatief en artistiek project.

 

Deze stadsdichter kan moeiteloos de vroegere stadsdichters van Roeselare begeesteren. De vroegere dichters werden steeds voorgedragen door hun voorgangers. Hij werd voorgedragen door de vorige stadsdichter Reinout Verbeke.

Samenwerking met het dichterscollectief Obsidiaan

De samenwerking wordt geregeld via een protocol en vindt zijn bekroning in een jaarlijks netwerkmoment voor Nederlandstalige dichters in het Klein Seminarie. Om de twee jaar in casu tot eind 2023 zorgt Edward Hoornaert met zijn artistiek creatief project voor poëzie-impulsen in de stad.

“Met de keuze voor Edward Hoornaert en de begeleiding door de literaire vereniging Obsidiaan kiezen we voor een tandem die in staat is het stadsdichterschap tot een sterk en excellent merk te laten uitgroeien. Het was hoog tijd dat Roeselare zijn erfenis als Rodenbachstad waarmaakt en zichzelf een eigentijds gezicht geeft in de literaire scene in Vlaanderen en Nederland. Dichters van Vlaanderen en Nederland, welkom in Roeselare.” 

Schepen Dirk Lievens

Het dichterscollectief Obsidiaan krijgt drie opdrachten:

1)     De uitbouw van een dichtersnetwerk

Het dichtersnetwerk groeit en vernieuwt zich onder impuls van het collectief Obsidiaan. Dit netwerk toont zich jaarlijks met publieksmomenten waarvan altijd één samenkomst in het Klein Seminarie. Het is vanzelfsprekend dat wij als Stad Roeselare aanknopen bij de rol van het Klein Seminarie als sterke historische broedplaats van Vlaamse dichters zoals Guido Gezelle, Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach, pure talenten die de Vlaamse taal en cultuur weer aanzien gaven. Voor dichters van Vlaanderen en Nederland die deze plek kunnen ontdekken tijdens het jaarlijks netwerkevent is dit een prachtige en inspirerende locatie. Dit kader speelt een niet te onderschatten rol bij de dynamiek en de creativiteit van het netwerk van dichters. Het artistiek creatief project van de stadsdichter zal echter ook buiten het Klein Seminarie verder tot bloei komen en wij als Stad zullen die ontwikkeling concreet en volop steunen.

De jaarlijkse uitreiking van de gouden Guido Gezelle en/of zilveren Rodenbachpennen door het stadsbestuur in samenwerking met de stadsdichter Obsidiaan is een mooie bekroning die Stad Roeselare aanbiedt aan literair en poëtisch talent.

2)     Een tweejaarlijkse voordracht voor een nieuwe stadsdichter

Het stadsdichterschap functioneert binnen dit netwerk van dichters. De uittredende stadsdichter en het dichterscollectief gaan in overleg en stellen om de twee jaar de kandidaten die in aanmerking komen voor het nieuwe stadsdichterschap voor met een gemotiveerd verzoek aan het stadsbestuur. Daarvoor werd een procedure uitgewerkt.

3)     De ondersteuning en begeleiding van de stadsdichter

Het dichterscollectief begeleidt de nieuwe stadsdichter in zijn opdrachten door niet enkel een ondersteunend kader en netwerk aan te bieden maar ook door samen het creatief artistiek project te realiseren.

Daarnaast geeft het dichterscollectief de stadsdichter een platform om zich als stadsdichter kenbaar te maken: het biedt een podium, het begeleidt het wordingsproces van de stadsgedichten en het stelt zijn netwerk ter beschikking.

Wat doet de stadsdichter ?

Kern is dat de stadsdichter een artistiek en creatief project uitwerkt in samenwerking met het dichterscollectief. Hij ontwikkelt mee de literaire scene, schrijft onder meer vier stadsgedichten en vervult een vertegenwoordigersopdracht gelinkt aan Roeselare. Om dit mogelijk te maken wordt hij begeleid door het dichterscollectief Obsidiaan dat hem ondersteunt.

 

Aangezien 2021 een Rodenbachjaar is, zal de stadsdichter tijdens de eerste periode van zijn stadsdichterschap volop inzetten op de figuur van Albrecht Rodenbach. De dichters die op het netwerkevent van dit najaar aanwezig zullen zijn, zullen net als de stadsdichter met het werk van Rodenbach aan de slag gaan. Ook de inwoners van Roeselare en omstreken zullen de mogelijkheid krijgen om een bijdrage te leveren en ‘oltegoare’ een Roeselaars meesterwerk te creëren.

De stadsdichter stelt zichzelf ook als missie verschillende kunstvormen met elkaar te verbinden. Onder het motto ‘Stadsdichter van RSL zoekt kunst’ zal hij dan ook proberen de kruisbestuiving tussen verschillende kunstvormen te bewerkstelligen en met het werk van andere (Roeselaarse) kunstenaars aan de slag te gaan.

 

Verder wil de stadsdichter onder meer ook nog via het project ‘een twee powezie’ de inwoners van Roeselare en in het bijzonder de Roeselaarse jeugd uitnodigen om creatief aan de slag te gaan met woorden en om hun poëtische kleinoden met de buitenwereld te delen.

 

In overleg met de literaire vereniging en dichterscollectief Obsidiaan zullen de verschillende artistieke projecten voor de komende twee jaar in de komende maanden uitgewerkt en daarna stelselmatig uitgerold worden.

  • Medium square cbs dirk lievens

    Dirk Lievens

    Schepen van Cultuur, erfgoed en culturele infrastructuur, Jeugd en jeugdinfrastructuur, Toerisme, Archief, Vaderlandslievende verenigingen, Kerkfabrieken
    Botermarkt 2 - 0492 40 89 41
    dirk.lievens@roeselare.be

Contact informatie

Stad Roeselare
Departement Communicatie
Botermarkt 2
8800 Roeselare