Hier groeit iets… - Veel uitdagingen van buitenaf, maar Roeselare blijft duurzaam en verstandig verder groeien

1. TEAM RSL ligt op koers

Op 3 april 2019 presenteerde Team RSL (de Roeselaarse stadscoalitie van CD&V, Vooruit en Open Vld) in De Spil haar toekomstplan voor Roeselare, opgebouwd rond 9 krachtlijnen.  Dat plan bestaat uit 500 concrete ambities en acties, die nadien zorgvuldig financieel berekend werden en ingeschreven in de meerjarenbegroting 2020-2025.

Het bestuursakkoord had een duidelijke focus: investeren in mensen, met extra investeringen in wijken en deelgemeenten, mobiliteit en invalswegen, bomen en natuur, welzijn, veiligheid, kwaliteitsvolle leefomgeving en gratis dienstverlening (gratis identiteits- en rijbewijzen). Er was ook aandacht voor extra ondersteuning voor de Roeselaarse verenigingen en ook voor horeca en ondernemers, via fiscaalvriendelijke maatregelen.

Vandaag nodigt Team RSL elke Roeselarenaar opnieuw uit in De Spil, voor een stand van zaken van de 500 ambities en acties. Halfweg de legislatuur is de balans positief, met dank aan de inspanning van heel wat burgers, partnerorganisaties en de stadsdiensten. Van de 500 acties zijn er intussen 470 (94%) afgewerkt of in uitvoering.  In deel 4 van deze tekst (Een stad die groeit: blik op de toekomst van RSL) worden een aantal acties concreet uitgelicht en is er als bijlage ook een uitgebreid overzicht van de investeringen.

De voorbije jaren was het echter geen business as usual: extra uitdagingen zoals de corona- en de Oekraïnecrisis hadden een grote impact op de werking van de stadsdiensten.  Door een vooruitziende, coherente en eenduidige aanpak kon Roeselare steeds alert optreden van bij het begin van de crisis(sen) tot op vandaag. Het opzetten van test- en vaccinatiecentra, voorzien van mondmaskers, organiseren van contacttracing en de samenwerking binnen de Midwest-regio zijn daarvan goede voorbeelden.

Dit najaar start een nieuwe vaccinatiecampagne. Eerder lieten 84% van de Roeselarenaars zich al vaccineren in de eerste drie campagnes. Met hulp van 461 vrijwilligers werden in totaal 333.610 prikken gezet. Vandaag vangen we in Roeselare 208 Oekraïense vluchtelingen op, waarvan 106 in het opvangcentrum op Schiervelde.

Volgens de meest recente Stadsmonitor voelt 84% van de Roeselarenaars zich gelukkig in onze stad. Daar zijn we blij om, en dat willen we minstens behouden en nog versterken

2. Snoeien om te bloeien

Sinds het begin van de bestuursperiode zet Stad Roeselare in op een verantwoord en gezond financieel beleid. We werken met een zorgvuldig uitgewerkt meerjarenprogramma waarin zowel investeringen, de nodige buffers als gecontroleerde uitgaven zijn opgenomen.

Onverwachte gebeurtenissen en evoluties zorgen sinds 2020 voor een stevige impact op de stadsfinanciën. Denk aan de Brexit, de coronacrisis en sinds dit jaar ook de Oekraïne-crisis en de bijhorende inflatie. De prijzen van heel wat producten en diensten swingen de pan uit.

Al die financiële uitdagingen zullen eind dit jaar tot een aanpassing van het meerjarenplan leiden. Ondanks alles beslist het stadsbestuur heel bewust om niet in te grijpen aan de kant van de ontvangsten, waar heel wat andere lokale overheden dat wel doen. Er komen dus geen bijkomende belastingen of een indexering van bestaande belastingen of retributies.

Om de vele financiële schokken vandaag en morgen goed te kunnen opvangen, voorziet Stad Roeselare wel verschillende buffers:

 • Personeelsbuffer: waar de wedden van het stadspersoneel jaarlijks normaal een keer geïndexeerd worden, gebeurt dit voor 2022 vijf keer. In de meerjarenplanning wordt een extra loonkostbuffer van 13,2 miljoen euro voorzien.
 • Werkingsuitgaven: de goederen en diensten die de stad afneemt zijn sterk in prijs gestegen. Hiervoor wordt een buffer van 7,5 miljoen euro extra voorzien. Deze buffer houdt rekening met een stijging van de prijzen met 10% in 2022.
 • Bouwmaterialen: de schaarste in bouwmaterialen en de prijsstijgingen wegen zwaar op de lopende en geplande investeringen in het stadspatrimonium, aanleg van wegen en publiek groen, … Hiervoor wordt 43,8 miljoen euro voorzien, rekening houdende met een prijsstijging van 25%.
 • Energiekost: er wordt een buffer van 7,5 miljoen euro voorzien, gekoppeld aan een pakket extra energiebesparende maatregelen en een taskforce energie (zie deel 3).
 • Corona- en Oekraïnecrisis: om vluchtelingen uit Oekraïne ook de komende periode menswaardig te kunnen opvangen, wordt 700.000 euro voorzien. 300.000 euro staat dan weer gereserveerd voor een mogelijke nieuwe coronagolf in het najaar.
 • Welzijn: de opeenvolging van verschillende crisissen is uiteraard voelbaar in het aantal steunvragen bij het Welzijnshuis.  Op vandaag merken de diensten al een instroom van burgers die normaal geen beroep doen op deze ondersteuning. Stad Roeselare volgt dit nauwgezet op en neemt bijkomende gerichte maatregelen waar nodig.
 • Stijgende rentevoeten: zoals elke lokale overheid gaat Stad Roeselare leningen aan voor haar werking en investeringen. Om de stijging van zowel de korte- als langetermijn interestvoeten op te vangen, wordt een buffer van 6,6 miljoen euro aangelegd.

De extra ontvangsten die automatisch binnenkomen via de personenbelasting (door de geïndexeerde lonen) zijn beperkt en volstaan niet om de stijgende uitgaven op te vangen. Daarom evalueerde de stad al dit voorjaar het investeringsritme van heel wat lopende projecten. Hier en daar moesten we ambities en plannen noodgedwongen bijstellen, ter waarde van 18,6 miljoen euro.

 • We schuiven de heraanleg van de Beversesteenweg, Meensesteenweg, Sint-Eloois-Winkelsestraat, Izegemseaardeweg, Hoveniersstraat en Dweersstraat door naar een volgende legislatuur, net zoals de bouw van het dierenasiel.
 • De zoektocht naar een nieuwe locatie voor het stadsarchief wordt gekoppeld aan een nieuw regionaal erfgoeddepot binnen de Midwest-samenwerking (zie deel 4).
 • Alle niet noodzakelijke onderhoudswerken werden herbekeken, scherp gezet en gerationaliseerd.
 • De heraanleg van de Noordstraat, de Ieperseweg en Hoogleedsesteenweg, de uitkijktoren in het Bergmolenbos en kleinere infrastructuuringrepen werden onder de loep genomen en geschrapt.

Ook in de gewone werking moeten keuzes worden gemaakt zodat Stad Roeselare haar verplichtingen blijvend kan nakomen.

3. Aanpak energiecrisis

Ook wat de aanpak van de energiecrisis betreft, nam de Stad enige tijd geleden al de nodige voorbereidingen. In het kader van de Klimaatswitch #VANRSL voorzien we nu al heel wat acties met het oog op een duurzaam energiegebruik, die bovendien ook opgenomen zijn in het 15 punten-energieplan.  De energietaskforce van de Stad ging al een tijd geleden aan de slag en formuleerde een aantal bijkomende maatregelen die nu verder worden uitgewerkt.

Om in te spelen op de energiecrisis zet de Stad verder in op drie domeinen: bezuinigen, sensibiliseren en duurzaam investeren. We geven verder het goede voorbeeld door het eigen verbruik in onze stadsgebouwen en op het openbaar domein te verlagen. Dit doen we door enerzijds versneld te investeren en anderzijds in te grijpen op het actuele verbruik. Op die wijze willen we tegen eind 2025 een besparing van 4 miljoen euro realiseren, gerekend aan de actuele energieprijzen.

Bezuinigen

In de stadsgebouwen wordt:

 • De temperatuur vastgezet op 19 graden (reguliere gebouwen)
 • De temperatuur van de waterboilers waar mogelijk verlaagd
 • Activiteiten en werkplekken geclusterd

Wat openbare verlichting betreft wordt binnen een werkgroep verder onderzocht of de openbare verlichting op dalmomenten kan worden gedoofd of gedimd, met inbegrip van de monumentenverlichting en de kerstverlichting. Die laatste bestaat al sinds vorig jaar volledig uit energiezuinige LED-verlichting.

Sensibiliseren

Uit de Stadsmonitor 2021 blijkt dat we met Roeselare de Vlaamse koploper zijn op het vlak van het aantal zonnepanelen per inwoner. Die goede praktijk willen we verderzetten door gerichte communicatie- en sensibiliseringsacties, de versterkte uitrol van onze Energiewijken #VANRSL waarbij de Stad de Vlaamse renovatiepremie prefinanciert en andere initiatieven waarbij de Stad ondersteuning biedt aan starterswoningen in de vorm van een adviescheque voor renovatie.

Complementair aan de initiatieven op Vlaams en Federaal niveau, voorziet het Welzijnshuis vanzelfsprekend in verdere ondersteuning op maat voor wie het moeilijk heeft en bieden de Energiesnoeiers op afspraak advies.

Duurzaam investeren

Nu al liggen er zonnepanelen in OCAR, De Spil, Sportcentrum Beveren, Stedelijke Basisschool De Brug, RSL op Post, site Kerelsplein, recyclagepark Rumbeke en zo’n 29 OCMW-woningen. Met ook nieuwe zonnepanelen voor Stedelijke Basisscholen De Octopus en De Vlieger, het Welzijnshuis, Sportstadion Spanjestraat, de brandweerpost, Schiervelde en het Stadhuis investeren we verder in de aanleg van zonnepanelen op onze stadsgebouwen tot minimaal 1 GWh in 2025. Dit jaar leggen we nog 777 zonnepanelen en komen we zo aan een totaal van 1827 zonnepanelen op eigen stadspatrimonium. Ook TRAX, STAP, SASK, de resterende OCMW-woningen en de samenwerking met De Mandel worden in de toekomst aangepakt.

 

Op dit moment bestaat al één derde van alle verlichting in de stadsgebouwen  uit LED-verlichting. We versnellen het tempo richting de 80%-doelstelling die voorzien is in 2025.

 

De verdere uitrol van verLEDding van de openbare verlichting in Roeselare wordt doorgevoerd van de huidige 40% naar 100% verLEDding in 2030.

 

Ons warmtenet voorziet vandaag in een equivalente energiecapaciteit voor 4000 gezinnen over een traject van 20 kilometer. Er wordt hard gewerkt om het nieuwe stadhuis en andere grote gebouwen binnen de twee jaar aan te sluiten. Het tracé richting de nieuwe woningen in het Roobaertpark wordt in 2023 gefinaliseerd. Het warmtetransitieplan van de Stad is een essentiële stap richting duurzame warmte voor iedereen tegen 2050.

4. Een stad die groeit: blik op de toekomst van RSL

Roeselare blijft een stad die groeit, ook in moeilijke tijden en met nieuwe en veranderende uitdagingen. Een aantal gerichte investeringen zal ervoor zorgen dat de stad verder kan groeien. Want stilstaan is achteruitgaan. Halfweg de bestuursperiode leggen we daarom prioriteit op zes groei-assen voor Roeselare. Hieronder groeperen we heel wat projecten waar we de komende jaren op inzetten.

Hier groeit… een vernieuw(en)de Stad

Onze stad groeit, en niet alleen in aantal inwoners. Maar ook de samenstelling van de gezinnen wijzigt. Binnen 10 jaar wonen 7 op 10 mensen in Roeselare alleen of met twee. Heel vaak in een alleenstaande of halfopen woning. En dat heeft dan weer gevolgen voor hoe we omgaan met onze ruimte. We willen dat de stad verder groeit met de juiste woning op de juiste plaats, met aandacht voor meer toegankelijk groen en duurzame mobiliteit. Onze nieuwe stedenbouwkundige verordening moet de leidraad worden voor de bouwshift van RSL.

Render - Roeselaarse woning aan de Ronde Kom

Binnenkort start de bovengrondse fase voor de bouw van het nieuwe stadhuis. Terzelfdertijd worden het historische deel van het stadhuis gerenoveerd en komt er een iconische ingang op de Grote Markt. De verouderde en energieslurpende gebouwen van het ‘oude’ stadhuis maken plaats voor een duurzaam en toegankelijk administratief centrum waarin Roeselarenaars, bestuur en stadsmedewerkers elkaar kunnen ontmoeten. De binnentuin, die de Zuidstraat met de Botermarkt zal verbinden, wordt voor iedereen een groene ontmoetingsplek in de binnenstad.

Vernieuwd stadhuis met iconische ingang op de Grote Markt  © THIRD

Hier groeit… een duurzame Stad

Met de ambities van 100.000 bomen (momenteel al 78.765 gerealiseerd), meer bos en binnenstedelijk groen, staan in het bestuursakkoord duidelijk duurzame ambities ingeschreven.

Stad Roeselare versterkt die ambities nog met de plannen voor het nieuwe Moermanpark. De bestaande parking maakt plaats voor een groene oase in de binnenstad. Daarbovenop komt nu ook het gloednieuwe plan voor de inrichting van de ‘Noordelijke Stationsomgeving’, als een ‘TRAX - spoor Noord’.  Het ontwerpbureau ‘De Zwarte Hond’ kreeg recent de opdracht om dit stukje Roeselare te ontwerpen als een zone waar park, beleving en kwaliteitsvol wonen hand in hand gaan.  Nog maar eens een groene injectie in onze stad, samen met de eerder aangekondigde Groene Route: een aangename groene gordel voor trage weggebruikers die de verschillende groene plekjes en parken verbindt.

Inspiratiebeeld van de vergroende Noordelijke Stationsomgeving © De Zwarte Hond

Samen met de provincie wordt ook vormgegeven aan de verbinding tussen het provinciedomein Sterrebos en het Bergmolenbos in de stadsrand via een recreatieve, veilige en ecologische ontsluiting boven of onder de Rijksweg (N36).

Illustratiebeeld verbinding Sterrebos-Bergmolenbos © BuroLandschap en MAKER Architecten

Hier groeit… een ondernemende Stad

De bescherming en de uitbouw van het lokale handelscentrum blijft essentieel voor Roeselare. Citymarketing, beleving en evenementen in de stad zorgen voor extra zuurstof voor de lokale ondernemers. De zomercampagne ‘Gebeten door Roeselare’ was daar een goed voorbeeld van. Verder is er ook de geplande vergroende heraanleg van het Stationsplein en zijn er gerichte leegstandsacties in het kernwinkelgebied.

Het Food Innovation Park van de provincie, dat straks opent in de schaduw van Agrotopia, wil als onderzoekscentrum dé referentie worden op het domein van voeding en gezondheid in onze Vallei van de Voeding.

Met de voltooiing van de werken op de Godelievewijk, de heraanleg van de Diksmuidsesteenweg en de laatste fase van de aanleg van het warmtenet in het centrum wordt een belangrijke periode van toekomstinvesteringen in onze wegen afgerond.

Na de wateroverlast van 2016, besliste de stad om extra bufferbekkens aan te leggen om zo de wateroverlast in een aantal straten zoveel als mogelijk te vermijden.

Spaar- en bufferbekken Onledebeek

Naast de wateroverlast, worden we de laatste jaren ook meer en meer geconfronteerd met langere periodes van droogte, met alle gevolgen van dien. De stad zag dan ook de opportuniteit om meerdere bekkens ook in te zetten om water op te sparen en dit in droge periodes ter beschikking te stellen aan wie het nodig heeft.

 • Gerealiseerd: gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Aapbeek
 • Start oktober 2022: GOG Krommebeek (Heirweg) & GOG Kapellebeek
 • Nog te realiseren: GOG Godelievebeek, GOG Collievijverbeek, GOG Vlietputbeek, GOG Krommebeek (Vloedstraat), GOG Mandelbeek & GOG Wulfholbeek/Aapbeek/Babilliebeek

Hier groeit… een verbindende Stad

De steun die de Stad de voorbije jaren, ook in coronatijden, voorzag voor onze verenigingen, blijft maximaal gevrijwaard. Dat gebeurt onder meer met het Huisvestingsfonds voor Verenigingen, dat binnenkort aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd.

De verdere culturele uitbouw van Roeselare wordt verzekerd met de komst van Het Kunstuur naar de Sint-Amandskerk en de opzet van een regionaal erfgoeddepot op dezelfde locatie als het Roeselaarse stadsarchief, in samenwerking met MidWest en de Provincie. 

TRAX krijgt definitief vorm als muziekcentrum: we investeren in kwaliteitsvolle geluidsinfrastructuur zodat de zalen nog beter gebruikt kunnen worden door onze vele (jeugd)verenigingen.

Het Kunstuur: Belgische topkunst in een hedendaagse beleving

Hier groeit… een geborgen Stad

Na de corona- en de Oekraïnecrisis heeft ook de huidige energiecrisis en impact op het Welzijnshuis.  Het aantal mensen met vragen is de laatste weken verdubbeld.  Soms volstaat informatie, advies en bemiddeling om mensen te helpen.  Soms is verdere ondersteuning noodzakelijk.  We stellen vast dat vele mensen niet wachten tot  het water hen aan de lippen staat, maar al vroeger contact durven nemen, een positieve evolutie.

Het Welzijnshuis is er trouwens niet enkel voor mensen met louter financiële problemen, maar staat met een team van 130 medewerkers open voor alle welzijnsvragen van onze inwoners. Een goed op elkaar ingespeeld netwerk van professionele hulp- en dienstverleningsorganisaties in onze Stad biedt op tal van vlakken ondersteuning en advies om mensen  van de pechstrook  te helpen.

Bij de uitgaven van Stad en OCMW wordt sinds jaar en dag méér dan 20% bestemd voor hulp, zorg, opvang en ondersteuning van kwetsbaren in onze samenleving.  Zo gaat € 240 per inwoner enkel en alleen naar zorg en opvang, dit is significant meer dan het gemiddelde (€ 190) bij andere centrumsteden.

Roeselare wil met het Samenlevingsplan iedereen#VANRSL een beleid voeren waarbij niemand achterblijft, waarbij specifieke aandacht is voor diverse groepen die uitsluiting ervaren. 

 

Een belangrijke uitdaging is de aanpak van armoede in onze stad, zowel preventief als curatief. In Roeselare worden ongeveer 1 op 6 kinderen in armoede geboren. Jaarlijks betekent dit ongeveer 110 kinderen.  Armoede laat vroeg in het leven sporen na: kinderen beleven dit op hun eigen manier en ervaren de effecten des te sterker: invloed op hun ontwikkeling, op onderwijs,… Met het actieplan (kinder)armoede, dat focust op kwetsbare gezinnen, wil Roeselare zo vroeg mogelijk ingrijpen, zelfs al voor de geboorte. We benaderen armoede als een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende domeinen. De stad schuift acht hefbomen gekoppeld aan 65 acties naar voor, waar we deze legislatuur specifiek op inzetten.

Campagnebeeld Superfood voor jonge helden

Het Subsidiereglement Superfood voor jonge helden is 1 van deze 65 acties en werd in 2022 gelanceerd.

De Stad vindt dat elk leerling recht heeft op betaalbare en gezonde voeding op school. We willen dan ook de toegang tot voeding op school vergroten voor alle kinderen, met specifieke aandacht voorkinderen in een kwetsbare situatie.

De automatische toekenning van de vrijetijdspas voor iedereen met een verhoogde tegemoetkoming en het sterk inzetten op het gebruik van de vrijetijdspas is een tweede actie.

Roeselare zet ook in op de hefboom wonen. Gisteren (20 september) werd er naar aanleiding van de Week van de Duurzame Gemeente een ontbijtbabbel rond energie georganiseerd. Mensen in kwetsbare situaties werden geïnspireerd om zonder kosten energie te besparen. Met de energiewijken en het Energiehuis zetten we gericht in op duurzaam woonadvies voor iedereen. Stad Roeselare vernieuwde de renovatiepremies waardoor jonge starters een duwtje in de rug krijgen. Voor zij die het moeilijk hebben om de renovatiefacturen te betalen, is er voorfinanciering voorzien voor de Vlaamse renovatiepremie.

Tot slot is er de armoedetoets, een nieuwe en stadsbrede hefboom binnen het kinderarmoedebeleidsplan. Die toets is een participatief proces waarbij stadsmedewerkers in dialoog met andere actoren en ervaringsdeskundigen nieuwe projecten en acties bij ontwerp of uitvoering screenen op mogelijke impact voor mensen in armoede of op ongelijkheid die tot armoede kan leiden.

Hier groeit… een veilige Stad

Met het versterkt cameranetwerk, een performante politie en een gericht zonaal veiligheidsplan werden tien prioriteiten gedefinieerd, waarbij de aanpak van snelheidsovertreders, patsergedrag en een nultolerantie voor zwerfvuil, vandalisme en drugshandel vooropstaan.

De samenwerking tussen politie, straathoekwerkers, gemeenschapswachten en private inzet wordt verdergezet.

Bij de (her)inrichting van het openbaar domein blijft het STOEP-principe een belangrijk uitgangspunt: dus voorrang voor voetgangers en fietsers. Dat gebeurde al bij de uitvoering van het circulatieplan Rumbeke, de Godelievewijk en heraanleg Brugsesteenweg. Veilige schoolomgevingen en een heraanleg van drukke kruispunten, zeker op populaire fietsroutes, blijven een prioriteit.

Een belangrijk signaal is dat we – vooral in de woonkernen – de snelheid willen verlagen en de zwakke weggebruiker een zichtbare plaats willen geven. Daarom zal in het het stadscentrum, net als in de wijk Groenpark-Meiboom, een algemene zone 30 ingevoerd tegen september 2023.

Ook de buurten en wijken groeien

De volgende twee jaar kijken we ook uit naar de realisatie van de diverse ambities in onze deelgemeenten.

In de komende twee jaar zal in Rumbeke heel wat voorbereidend werk tastbaar worden. Denk aan de verdere uitbouw van het Bergmolenbos, de afwerking van de sporthal Onze Kinderen, de vergroening van het centrum en de uitvoering van het circulatieplan. Tegelijkertijd worden de voorbereidingen voor de restauratie van het Oud Gemeentehuis verdergezet.

Na de succesvolle opening van de Arksite in Oekene, wordt verder participatie opgezet over de invulling van het Groenplan voor Oekene. 

In Beveren wordt, na de herinrichting van de Wijnendalestraat, de verdere groei van het Krommebeekbos en de bufferbekkens, de eerstesteenlegging voorbereid van het nieuwe wijkhuis.

In Beitem naderen de werken voor de nieuwe gemeenschapszaal hun einde en starten de werken voor de waterbeheersing.

Tenslotte zet de stad ook de volgende twee jaar verder in op sterke participatie en communicatie via burgerbegrotingen, wijkcontacten of gesprekstafels, bewonersbrieven en de uitwerking van een stadsapp. Uit de Stadsmonitor bleek bovendien dat de sterkere inzet op participatie en communicatie de voorbije jaren sterk werd geapprecieerd door de Roeselarenaar.

 • Medium square kris declercq ppl

  Kris Declercq

  Burgemeester
  Algemeen stedenbeleid, Ondernemen, Veiligheid, Bestuurszaken, Communicatie en Stadsmarketing, Smart City, Wijkenbeleid en Participatie
  Botermarkt 2 - 0495 54 74 09
  kris.declercq@roeselare.be

BEELDMATERIAAL

Videobeelden bij deze perstekst vind je hier:

 

 

BIJLAGE: Greep uit de 500 acties bestuursakkoord

1.        Investeren in onze wijken

 • Burgerbegroting Groenpark en Krottegem
 • Heraanleg Ardooisesteenweg/Spanjestraat
 • Wijkhuizen Beveren/Beitem

2.       Investeren in verenigingen

 • Huisvestingsfonds verenigingen
 • Geen besparing subsidies en corona-injecties</li>
 • Digitaal evenementenloket
 • Verenigingenacademie
 • Vrijwilligerswerk

3.       Investeren in bomen en natuur

 • 78.765 van de 100.000 voorziene bomen: op schema
 • Aankoop gronden Bergmolen- en Krommebeekbos (incl. parking)
 • Opening wandel- en fietspaden Krommebeekbos
 • Recreatieve ruimte Stadspark
 • Verdere evolutie naar een 100 % klimaatneutrale stad met een Klimaatcoalitie, coöperatief leggen van zonnepanelen en energiewijken
 • De opmaak van een luchtkwaliteitsplan en de bestrijding van fijn stof
 • Uitbreiding warmtenet
 • Ontharding speelplaatsen

 

4.      Investeren in veiligheid

 • Nultolerantie zwerfvuil, drugs en snelheid in zone 30 of nabij schoolomgevingen
 • Forse uitbreiding cameranetwerk
 • Investering in gemeenschapswachten en straathoekwerk
 • Politiepost station en wijkantenne
 • Ondersteuning Mooimakers
 • Netheidsbrigade
 • Sterkere ondersteuning preventieve hulpverlening drugsslachtoffers
 • Extra middelen politiezone en brandweerzone
 • Opstart buurtinformatienetwerken
 • Veiligheidshuis met centrale noodinterventiekamer in politiepost

 

5.       Investeren in elkaar

 • Opening AZ Delta en Zorgcentrum tegen Seksueel Geweld
 • Aanpak corona
 • Palliatieve zorgcentrum in voormalig Moederhuis
 • Investeringen WZC en Pluk-de-Dag-centrum Sint Henricus en nieuwbouw WZC en Dienstencentrum De Waterdam
 • (Kinder)armoedeplan, automatische rechtentoekenning en aanklampend beleid
 • Versterkte hulp voor alleenstaanden en eenoudergezinnen
 • Versterkt straathoekwerk
 • Activering van leefloners
 • Betaalbaar levenslang wonen: doelstelling 8 % sociale woningen op schema
 • Verdubbeling nachtopvang en leefopvang in RSL Op Post
 • Integratie via IedereenvanRSL
 • Mondiaal beleid via Stedenband Roeselare-Dogbo en Noord-Zuid-werking

 

6.      Investeren in leefcomfort

 • Kwaliteitskamer en bouwmeestersprogramma van RSL
 • Beleidsplan Centrum
 • Heraanleg invalswegen: Brugsesteenweg, Ardooisesteeneg, Wijnendalestraat, Izegemseaardeweg, Moorseelsesteenweg, Spanjestraat, landelijke wegen
 • Rioolvernieuwing/glasvezelnetwerk
 • Uitvoering LED-verlichting in openbare verlichting
 • Realisatie zonnepanelen op overheidsgebouwen
 • De aanleg van 7 waterbufferbekkens tegen wateroverlast en collectieve regenwaterputten
 • Slimme vuilnisopvang
 • Stadsvisieplan voor omgeving Ronde Kom, De Spil, Krottegem, vroegere H. Hartziekenhuis, de groene en blauwe assen doorheen de stad
 • Godelieve Leeft! : duurzame realisatie van het Robaertpark met goede waterbeheersing en de heraanleg van Gitsestraat en Honzebrouckstraat
 • Voorbereiding nieuw kwalitatief intergemeentelijk dierenasiel

 

7.      Investeren in ondernemen

 • Citymarketing ‘Gebeten door Roeselare’
 • Evenementen in de stad
 • Leegstandsaanpak via Kernplan Roeselare
 • Heraanpak Ooststraat, Arme Klarenstraat en Jan Mahieustraat
 • Uitbreiding Shop & Go
 • Retail en KMO-manager
 • Afschaffen terrassentaks
 • Realisatie Vallei van de Voeding (Agrotopia, Onderzoekscentrum Food Innovation Park, Inagro, spinoff-ruimte)
 • Smart City
 • ARhus als volwaardig kenniscentrum

 

8.      Investeren in vlotheid

 • Velodroom van RSL: uitrol 100 km fietsveilige wegen op schema
 • Vervoersregio
 • Circulatieplan Rumbeke
 • Circulatie Station
 • Schoolveilige omgevingen en schoolstraten
 • Inrichting van fiets- en autodelen
 • Zone 30

 

9.      Investeren in cultuur

 • TRAX Muziekcentrum
 • STAP en SASK visieplan toekomst in GRUP De Spil
 • Rodenbachjaar en Rodenbachfeesten
 • Erkenning onroerend erfgoedgemeenten
 • Ondersteuning cultuurmakers
 • Ter Posterie als expocentrum
 • Uitbouw programmatie De Spil

 

10.   Investeren in sport

 • Sportstadion Krottegem
 • Sporthal Onze Kinderen
 • Sporthal SBS De Brug
 • Recreatieve site Oekene
 • Kunstgrasvelden
 • KOERSbus
 • Wandel- en looproutes

 

11.     Investeren in jong en zilver

 • 76 speelpleinen
 • Heraanleg Kerelsplein
 • Onderwijstoegankelijkheid
 • Seniorenactieplan
 • Kinderraad
 • Label kindvriendelijke stad

 

12.    Investeren in dienstverlening

 • Versterkte participatie en communicatie
 • Afschaffing verhaalbelastingen en aanleg voetpaden
 • Digitaal stadhuis
 • Opstart nieuw stadhuis
 • Verbeteringswerken Stedelijke Ateliers: werkcomfort en klantvriendelijk onthaal

 

Contact informatie

Stad Roeselare
Departement Communicatie
Botermarkt 2
8800 Roeselare